Blog üzrə axtar

20 Aralık 2020 Pazar

Addım gərginliyi

 Addım gәrginliyinin altına düşmәk                   

Fazanın yerlә qapanma zonasında yerin sәtһindә bir-birindәn bir addım mәsafәdә (0,8 m) olan iki nöqtә arasındakı gәrginliyә addım gәrginliyi deyilir. Addım gәrginliyi qapanma yerinin yaxın әtrafında әn böyük qiymәt alır. Addım gәrginliyi qapanma yerindәn 8 m vә daһa böyük mәsafәdә praktiki olaraq tәһlükәli olmur. Cәrәyan ayaq – ayaq yolu ilә keçdikdә belә gәr­ginlik һәlә qorxulu deyil, lakin adamın yerә yıxılmasına sәbәb ola bilәr ki, bunun da nәticәsindә onun әllәri vә ayaqları ilә toxuna bilәcәyi yerin nöqtәlәri arasındakı mәsafә artır, demәli, cərәyan daһa tәһlu­kә­li yolla (әl – ayaq) keçәcәkdir. Ona görə də şəkildə göstərildiyi kimi mümkün qədər ayaqlar bi birinə yaxın olmalıdır.
   Başqa cür desək, gərginliyin təsiri gərginliklər fərqindən aslıdır. Yəni  iri addımlarla uzaqlaşdıqda ayaqlardan biri gərginlik xətlərinə yaxın digəri daha uzaq olduğundan hər ayaqda gərginlik müxtəlif olduöundan gərginliklər fərqi yaranır. Bu isə çayın mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı fərqin nə qədər çox olduqda suyun axının da o qədər sürətli olmağına oxşayır. Odur ki, yerlə qapanmış gərginlik xətlərindən çox kiçik addımlarla vəya qoşa addımla hopanaraq uzaqlaşmaq məsləhət görülür.

                                                           Seyran Əliyev        

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme