Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Bilik yarışması sualları

Fizika bilik yarışması sualları 6-11
Fizika bilik yarışması sualları 6-7-8 Sinif
Fizika bilik yarışması sualları 7-8-9 Sinif
Fizika 7 Məktəb yarışma sualları
Fizika 7 Monitornig
Fizika 8 Monitoring


Fizika 6.    Soyadı_________________adı_____________________Sinif_______
Sual 1.  Atomun quruluşunu yazın
Sual 2.  Maddənin aqreqat halarının adını və onların xassələrini yazın
Sual 3. Diffuziya nədir və onuu sürəti nədən asılıdır?
Sual 4. Aşağıdakı cədvəldə verilmiş kəmiyyətlərin işarəsini, ölçü vahidini və ölçü cihazıni uyğun xanaya yazın
Kəmiyyətin adı
İşarəsi
Vahidi
Ölçü cihazı
UzunluqKütləTempratur          
 Sual 5.  Şəkildə təsvir edilən xətkeşin bir bölgüsünün qiymətini və cihaz xətasını tapın


Fizika 7.    Soyadı_________________adı_____________________Sinif_______
Sual  1. Yer səthindən  8 m hündürlükdə olan cismin potensial enerjisi  160 C-dursa, bu  cismin  kütləsini tapın (g=10 N/kq)
Sual 2.   Aşağıdakı cədvəldə verilmiş kəmiyyətlərin işarəsini, ölçü vahidini və ölçü cihazıni uyğun xanaya yazın
Kəmiyyətin adı
İşarəsi
Vahidi
Ölçü cihazı
KütləQüvvəTempraturSürətTəcil
Sual 3. Ağırlıq qüvvəsi  nədir və onun istiqaməti nəcür yönəlib ?
Sual 4.  Nyutonun  ikinci qanunun ifadəsini yazın
Sual 5. Kütləsi 50 kq olan birinci cisim 75 kq kütləli ikinci cisimlə qarşılıqlı təsirdə olduqda   3 m/san2   təcili alır. İkinci cismin təcilini təyin edin


  
Fizika 8.    Soyadı_________________adı_____________________Sinif_______
Sual 1. İstilikvermənin növlərini yazın
Sual 2. Kütləsi 2 kq olan suyun tempraturunu 300  C –dən 800  C-yə qədər qızdırmaq üçün nə qədər istilik miqdarı lazımdır? (c=4200 C/kq 0 C)
Sual 3. Cismin daxili enerjisini hansı üsullarla dəyişmək olar ? (Üsullara uyğun nümünələr də göstərin)
Sual 4. Odunun xüsüsi yanma istiliyi 11 MC-dur.  Bu nə deməkdir ?
Sual  5.  Aşağıdakı cədvəldə verilmiş kəmiyyətlərin işarəsini, ölçü vahidini və ölçü cihazıni uyğun xanaya yazın
Kəmiyyətin adı
İşarəsi
Vahidi
Ölçü cihazı
Nisbi rütübətQüvvəTempraturSürətEnerji
                      Fizika 8.
1.     Daxili enerji hansı kəmiyyətlərdən asılıdır?
2.     Daxili enerjini hansı üsullarla dəyişmək olar?
3.      Kütləsi 250 q olan  polad çubuğa 8kC istilik miqdarı verildikdə  o, 800 tempratura qədər qızdı.  Çubuğun başlanğıc tempraturunu tapın.
 (c=500 C/kq 0C)

4.Kütləsi 1 kq olan suyun tempraturunu 5 0 C qızdırmaq üçüntələb olunan istilik miqdarı qədər 2 kq civəyə istilik miqdarı verilsə o nə qədər qızar (csu=4200 C/kq0C,  ccivə=140 C/kq0C)


1       5.   İstilikvermənin növlərini yazın
                                                    Fizika    XI    
                                                                                                      

1 .  A nöqtəsindən B nöqtəsinə eyni vaxtda
hərəkətə baslayan avtomobillərdən birincisi                                           
yarımçevrə boyunca, digəri isə düzxətli                      
hərəkət edir. Avtomobillərin B nöqtəsinə eyni
vaxtda çatması üçün onların sürətləri nisbətini
 tapın. (π=3)


                      2. Stəkanda 150 q su var.  Stəkanın dibinin sahəsi 10 sm2 , kütləsi 50  q olarsa,  stəkanın stola göstərdiyi təzyiqi hesablayın (g=10 m/san2)3.     Metal naqillərdə, elektrolitlərdə və yarımkeçiricilərdə elektrik yükdaşıyıcılarını yazın
Metallarda
Elektrolitlərdə
Yarımkeçiricilərdə

          4..       Cərəyan mənbəyində  E.H.Q 400 v, dövrənin xarici müqaviməti 75 Om, daxili müqaviməti isə 5 Om olarda, Dövrədəki cərəyan şoddətini tapın
Комментариев нет:

Отправить комментарий