Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Animasiya 
Elaqeli reqqaslar. Enerji bir 
rəqqasdan digərinə ötürülür və əksinə. 
Nəticədə, hər bir rəqqasın amplitudu 
periodik olaraq dəyişir
Qaz molekullarının qravitasiya
 sahəsində hərekəti. Bolsman paylanmas

 Animasiya 
İnterFizika

 Elektrik sahesinin geəginlik vektoru
 E və maqnit sahəsinin gərginlik 
vektoru H öz aralarında və işığın
 yayılma istiqametinə perpendikulyardılar
            


Yerin qravitasiya sahesində
cismlərin sərbəst hərək
əti

Qaliley təcrübəsiİmpulsun saxlanma qanunu.
Mərkezi və kenar kürələrin toqquşmas

  Mənfi yüklənmiş Yer səthi 
  və müsbət yüklü buludlar
   arasında  ildırımın əmələ
           gəlməsi hadisəsi


 Mayenin səthində dalğaların

   interferensiyası

Elektronun yükünün təyini.
Robert-Milliken təcrübəsi

Kəsişən  elektrik və 
maqnit sahələrində yüklü 
zərrəciklərin hərəkət


  

Adiobatik izolə olunmuş qazın 
sıxılma vəgenişlənməsi.  Bu zaman 
 molekullarının
 hərəkəti qızma və soyuma ilə
 müşayət olunur

Elektron-şüa borusunda 
elektronların hərəkəti 
zamanı təsvirlərin yaranması

                                                                   

Səsucaldanda dalğanın
 yayılmasıiki mühit sərhəddində işığın
 əks olunma və sınması
 Rezerford təcrübəsi
alfa zərrəciklərin
lövhədən keçərkən
 səpilməsi

 İşığın şüşə prizmadan 
keçərkən rənglərə ayrılması

Giroskop

Burulma tərəzisi

     


  
 Furye sırasında siqnalların ötürülməsi.

Ferromaqnitlərin maqnitləşmə
 xüsusiyyətləri

Maksvel paylanması

       

 

 Amartizator vasitəsi
ilə vibrasıyanın
 söndürülməsi.  


Ballastik rəqqasın amplituduna
 görə güllənin sürətinin ölçülməsi 


İzotopların ayrılması. 
Yüngül nüvələr qabın sağ 
hissəsinə keçir
Bərk cisimlərdə atomlarının
tarazlıq nöqtəsi  ətrafında
mümkün rəqsi

Günəş saatı


     

Rubin lazeri

Комментариев нет:

Отправить комментарий