Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Hər fizikn bilməli olduğu

Beynəlxalqsistemdə (BS) əsas ölçü vahidləri.

1m (metr) - Uzunluq vahidi

1 kq(kiloqram) – Kütlə vahidi

1 san(saniyə) – Zaman vahidi

1 K (Kelvin) – Temperaturvahidi

1 A (Amper) – Cərəyanşiddəti vahidi

1 mol (mol) - Maddəmiqdarı vahidi

1 Kd(Kandela) – İşıq şiddəti vahidiVektorial kəmiyyətlər

Həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olan kəmiyyətlərə vektorial kəmiyyətlər deyilir.

Vektorial kəmiyyətlər aşağıdakılardır.

Yerdəyişmə

Sürət

Təcil

Qüvvə

Cismin çəkisi

İmpuls

Qüvvə impulsu

İmpuls momenti

İntevsivlik

İnduksiya vektoru

Adsız kəmiyyətlər

Sürtünmə əmsalı

F.İ.Ə(Faydalı iş əmsalı)

Nisbi uzanma

Nisbi rütubət

Dielektrik nüfuzluğu

Maqnit nüfuzluğu

Transformasiya əmsalı

Neytronların artma əmsalı

Spektrin tərtibi

Linzanın böyütməsi

Sındırma əmsalı ( optik sıxlığı)

Valentlik

Əlavə yüklənmə


Комментариев нет:

Отправить комментарий